RIO Telematic
20.10.2018

Aktualizovány fotogalerie
11.10.2018

Přehled výrobních řad MAN
24.7.2015

CENTRUM  MORAVA  AUTO,  s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej nových vozidel

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o., které jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy na nové vozidlo a směřují k založení závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, je úprava základních obchodních vztahů mezi CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“).

Kupující přijímá a uznává tyto VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci a na základě kupní smlouvy.

I.   Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá mezi kupujícím a prodávajícím na základě prodávajícím potvrzených objednávek učiněných kupujícím nebo na základě jednoznačně vysloveného souhlasu kupujícího s nabídkou prodávajícího. Objednávku může kupující učinit písemně, telefonicky nebo elektronicky (e-mailem). Telefonickou objednávku potvrdí prodávající písemně.
 2. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto náležitosti:
  • Obchodní firma, údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo kupujícího tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují kupujícího
  • Obchodní firma, údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo prodávajícího tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují prodávajícího
  • Označení písemnosti slovem „Objednávka“
  • Označení předmětu koupě
  • Množství požadovaných kusů předmětu koupě
  • Datum, podpis kupujícího, popř. osoby oprávněné za kupujícího jednat
 3. Na základě řádné objednávky, tj. obsahující všechny výše uvedené náležitosti, nebo kupujícím odsouhlasené nabídky připraví prodávající kupujícímu kupní smlouvu.
 4. Veškerá ujednání, vč. změn a dodatků kupní smlouvy či předmětu koupě musí být učiněna písemně.
 5. Až do okamžiku dodání předmětu koupě může kupující od smlouvy odstoupit. V takovém případě je však kupující povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši zálohy dle kupní smlouvy, nejméně však 10% z ceny předmětu koupě.

II.   Kupní cena, platební podmínky

 1. Kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě. Další dohodnutá plnění (např. náklady na přepravu) se účtují zvlášť.
 2. Kupní cena se platí na základě daňového dokladu (faktury) prodávajícího. Kupní cena je splatná ke dni předání a převzetí předmětu koupě, pokud není v kupní smlouvě uvedena splatnost delší nebo písemně dohodnuto jinak. Kupní cenu uhradí kupující na účet prodávajícího, který je uveden v daňovém dokladu (faktuře). Platbu je třeba identifikovat variabilním symbolem uvedeným na faktuře prodávajícího.
 3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od počátku prodlení až do zaplacení. Prodávající může svým prohlášením v odůvodněných případech tento úrok z prodlení prominout. Na prominutí není právní nárok.
 4. Kupující může započíst své pohledávky za prodávajícím oproti pohledávkám prodávajícího pouze tehdy, je-li pohledávka kupujícího nesporná a prodávající s tím souhlasí, nebo existuje-li pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.
 5. Zadržovací právo lze uplatnit pouze tehdy, má-li prodávající za kupujícím splatné pohledávky.

III. Doba a způsob dodání

 1. Veškeré dodací termíny nebo dodací lhůty je nutné sjednat písemně. Jsou-li sjednány dodatečné změny kupní smlouvy, které mohou mít vliv na podmínky dodání, dohodnou se též nově dodací termín nebo dodací lhůta.
 2. Nedodá-li prodávající předmět koupě ve sjednaném dodacím termínu nebo dodací lhůtě, je prodávající v prodlení. Kupující může žádat vedle splnění dodávky předmětu koupě též náhradu škody za předpokladu, že prodávající způsobil prodlení úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Prodávající neodpovídá za prodlení, které má svůj původ v jednání třetích stran.
 3. V případě prodlení s dodáním předmětu koupě je kupující oprávněn prodávajícímu písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. V případě marného uplynutí této lhůty je kupující oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Prodlení prodávajícího vylučují okolnosti, které mají povahu vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných překážek.
 5. Prodávající si vyhrazuje dodat kupujícímu předmět koupě s konstrukčními a tvarovými změnami, odchylkami v barevných odstínech, které nepředstavují podstatnou změnu předmětu koupě a jsou pro kupujícího přijatelné. Dodání předmětu koupě s takovými změnami se nepovažuje za porušení kupní smlouvy.
 6. Údaje o předmětu koupě, vzhledu, rozměrech, hmotnostech, spotřebě pohonných hmot, provozních nákladech apod. v popisu předmětu koupě musí být posuzovány jako orientační a nejsou zaručenými vlastnostmi, ale slouží jako měřítko pro posouzení, zda je předmět koupě bezvadný.

IV.  Převzetí předmětu koupě kupujícím

 1. Kupující je povinen převzít předmět koupě v den sjednaný v kupní smlouvě (termín dodání) nebo ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě (lhůta dodání).
 2. Nepřevezme-li kupující předmět koupě, jak bylo sjednáno v kupní smlouvě, vyzve ho prodávající k převzetí předmětu koupě písemně.
 3. Nepřevezme-li kupující předmět koupě do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení s převzetím předmětu koupě. Současně je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši 15% kupní ceny. Tato částka se může zvýšit v případě, že prodávající prokáže, že mu v důsledku prodlení kupujícího vznikla škoda vyšší.
 4. Při převzetí předmětu koupě je kupující povinen si předmět koupě prohlédnout. Má-li předmět koupě závažné vady, je kupující oprávněn převzetí odmítnout. Neodstraní-li prodávající vytčené vady ve lhůtě, kterou kupující s prodávajícím sjedná písemně, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, aniž by mu vznikla povinnost uhradit prodávajícímu škodu, která prodávajícímu odstoupením od kupní smlouvy vznikla.

V. Výhrada vlastnictví

 1. Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny dle kupní smlouvy ve vlastnictví prodávajícího. Výhrada vlastnictví může být uplatněna také na veškeré dodávky náhradních dílů a další věcná plnění, které prodávající na žádost kupujícího v souvislosti s předmětem koupě objedná.
 2. Po dobu, po kterou zůstává předmět koupě ve vlastnictví prodávajícího z titulu výhrady vlastnictví, je kupující oprávněn k držení a užívání předmětu koupě, pokud řádně plní své finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy a těchto VOP. Neplní-li kupující své závazky vyplývající z kupní smlouvy a těchto VOP (tj. ocitne-li se v prodlení s úhradou kupní ceny), je prodávající oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě je kupující povinen předmět koupě prodávajícímu bezodkladně vydat. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vydáním předmětu koupě prodávajícímu hradí kupující. Prodávající vyplatí již zaplacenou kupní cenu nebo její část kupujícímu, jakmile provede náhradní prodej předmětu koupě, nejpozději však do tří (3) měsíců od vydání předmětu koupě. Prodávající je oprávněn si na vyplácenou kupní cenu nebo její část započíst náklady na náhradní prodej předmětu koupě v paušální výši 10% výnosu z prodeje. Tuto částku je možné zvýšit, doloží-li prodávající, že skutečné náklady byly vyšší.
 3. Po dobu, po kterou zůstává předmět koupě ve vlastnictví prodávajícího z titulu výhrady vlastnictví je vyloučeno zcizení, zástava, pronájem, jakékoli postoupení práv z kupní smlouvy třetím osobám a úpravy předmětu koupě, nedá-li k tomu prodávající předem písemný souhlas.
 4. Po dobu, po kterou zůstává předmět koupě ve vlastnictví prodávajícího z titulu výhrady vlastnictví, je kupující povinen uzavřít komplexní pojištění vozidla (tj. jak povinné ručení, tak havarijní pojištění) s přiměřenou spoluúčastí a s vinkulací pojistného plnění ve prospěch prodávajícího. Nesplní-li kupující tuto povinnost je komplexní pojištění oprávněn uzavřít prodávající a pojistné účtovat kupujícímu. Není-li dohodnuto jinak, musí být případné pojistné plnění použito výhradně na obnovu předmětu koupě.
 5. Kupující je povinen udržovat předmět koupě po dobu po kterou zůstává předmět koupě ve vlastnictví prodávajícího z titulu výhrady vlastnictví v řádném stavu, zajistit provádění výrobcem předepsané údržby a případně nezbytně nutných oprav. Veškeré opravy a údržbu smí provádět pouze servisní dílna prodávajícího nebo servisní dílna autorizovaná prodávajícím k provádění oprav a údržby.

VI. Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na vady předmětu koupě po dobu 12 měsíců od prvního přihlášení vozidla a po dobu 24 měsíců na hnací ústrojí vozidla (motor, převodovka a hnací nápravy). Dále prodávající poskytuje záruku na prorezavění kabiny po dobu 60 měsíců od předání předmětu koupě kupujícímu, pokud je alespoň jednou ročně prováděna antikorozní údržba.
 2. Kupující má v záruční lhůtě nárok na odstranění vad i na odstranění vad způsobených následně těmito vadami na jiných dílech předmětu koupě. Postup pro uplatnění vad je následující:
     a) Kupující může uplatňovat práva vyplývající z odpovědnosti za vady u prodávajícího v jeho sídle bez bytečného odkladu poté, co tyto zjistil, nejpozději však v poslední den záruční doby. Kupující je povinen při uplatnění vady předložit a předat prodávajícímu veškerá s předmětem koupě poskytnutá plnění (Důkaz o údržbě apod.). Popis projevů vady, která je uplatňována, musí být zaznamenán písemně.
     b) Odstranění vad krytých zárukou provede prodávající bezplatně a neprodleně výměnou nebo opravou
  vadných dílů. Vyměněné díly se stávají majetkem prodávajícího. Vznikne-li v důsledku odstranění vady/vad nutnost provést výrobcem předepsanou údržbu, veškeré náklady na její provedení hradí prodávající.
     c) Na díly namontované při odstranění vady/vad v záruční době se poskytuje záruka do uplynutí záruční doby na předmět koupě.
     d) Stane-li se předmět koupě v záruční době z důvodu vady provozu neschopným, je kupující povinen neprodleně kontaktovat nejbližší autorizovaný servis. Tento servis rozhodne, zda bude vada odstraněna na místě nebo v jeho servisní dílně.
     e) Náklady na odtažení předmětu koupě do servisní dílny hradí kupující.
 3. V případě vady na nástavbě, která byla rovněž předmětem kupní smlouvy, je kupující povinen uplatnit vadu/vady u výrobce/dodavatele nástavby. Podobně je kupující povinen uplatnit vadu/vady pneumatik u výrobce/dodavatele pneumatik.
 4. Po dobu odstraňování vad předmětu koupě není prodávající povinen poskytnout kupujícímu náhradní vozidlo.
 5. Kupující nemá nárok na náhradu ušlého zisku za dobu, kterou si vyžádá odstraňování vady/vad předmětu koupě.
 6. Nárok na záruční plnění zůstává změnou vlastnictví k předmětu koupě v záruční době nedotčen.
 7. Záruka se nevztahuje na vady, které:
     a) kupující bez zbytečného odkladu neoznámí a neumožní prodávajícímu jejich neprodlené odstranění;
     b) vzniknou na předmětu koupě jako důsledek toho, že kupující s předmětem koupě manipuluje neodborně a přetěžuje jej;
     c) se vyskytly poté, co na předmětu koupě byla s vědomím kupujícího provedena oprava nebo údržba jinou než prodávajícím autorizovanou servisní dílnou nebo servisní dílnou prodávajícího;
     d) se vyskytly na předmětu koupě jako důsledek toho, že do předmětu koupě byly namontovány díly, jejichž použití nebylo prodávajícím schváleno, nebo byl předmět koupě upraven způsobem, který prodávající neschválil;
     e) se vyskytly na předmětu koupě v důsledku toho, že kupující nedodržel návod k obsluze a neprováděl údržbu předepsanou prodávajícím.
 8. Záruka se nevztahuje na vady, které mají charakter běžného opotřebení vzniklé užíváním předmětu koupě.
 9. Záruka na vady zaniká uplynutím doby uvedené v odst. 1. Doba, po kterou jsou řádně uplatněné vady odstraňovány se do záruční doby nezapočítává.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré údaje obsažené v kupní smlouvě jsou předmětem obchodního tajemství a nesmí být sděleny třetí osobě.
 2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Prodávající bezodkladně nahradí takové ustanovení zákonnou a platnou verzí tohoto ustanovení.
 3. Všechny vztahy prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy a těchto VOP, v těchto VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
 4. Veškeré případné spory vyplývající z obchodních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány příslušným soudem v sídle prodávajícího, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
  Přihlásit